TAGALOG TRANSLATION (FOR ENGLISH TRANSLATION PLEASE CHECK BELOW)

MGA TUNTUNIN AT KONDISYON

Ang Kasunduan sa mga Tuntunin ng Serbisyo (ang “Kasunduan) ay naglalarawan sa mga tuntunin at kundisyon kung saan ang Squidpay (“Squidpay, “kami” o “ang kumpanya”) ay magbibigay ng serbisyo (na itutukoy sa baba) sa User o ikaw (“User” o “ikaw”). Sa pagrehistro para o sa paggamit ng mga serbisyo ng Squidpay, ikaw ay sumasang-ayon sa mga sumusunod na mga tuntunin at kundisyon, ikaw man ay rehistradong miyembro ng Squidpay o hindi. Ang paggamit mo ng serbisyo ng Squidpay ay maari ring sakop ng Patakaran sa Privacy/Privacy Policy ng Squidpay at iba pang mga kasunduan na naangkop sa isang particular na serbisyo ng Squidpay at isinama sa sa kasunduang ito. Pinapanatatili namin ang karapatan naming tanggihan ang sinuman na gumamit ng aming serbisyo sa kahit anong oras o rason, kabilang ngunit hindi limitado, sa paglabag ng anumang tuntunin ng Kasunduang ito.

Para sa layunin ng Kasunduang ito:

(a) Ang ibig sabihin ng “User” o “ikaw” ay isang indibidwal o korporasyon (kasama rito ang mga empleyado at kinatawan) na gumagamit o nakarehistro na gumamit ng mga serbisyo o ang nag- access o nag-browse ng mobile application;

(b) Ang ibig sabihin ng “Serbisyo ng Squidpay” o “mga serbisyo” ay mga electronic o interactive na mga serbisyo na inaalok ng Squidpay.

PAKIBASA NANG MABUTI ANG MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON SAPAGKAT NAGLALAMAN ANG MGA ITO NG MGA IMPORTANTENG IMPORMASYON PATUNGKOL SA IYONG MGA KARAPATAN SA ILALIM NG BATAS, MGA REMEDYO, AT OBLIGASYON:

I. Mga Katangiang Angkop para Makagamit ng Serbisyo ng Squidpay

Ang aming serbisyo ay magagamit ng mga indibidwal na labingwalong gulang pataas lamang at mga korporasyon or iba pang mga negosyo (kasama ngunit hindi limitado sa mga negosyong isa lang ang may- ari) na may magandang kalagayang ligal at may kakayahang pumasok sa mga kasunduan at maaring mag- subscribe at mag-access ng aming mga serbisyo ayon sa naangkop na batas.

Tinitiyak at pinangangatawanan ng User na isa siyang indibidwal na labing-walong gulang pataas. Ang isang menor de edad na nagnanais na gumamit ng serbisyo ng Squidpay ay kailangang magbigay ng dokumento na nagpapahayag ng pahintulot ng kanyang mga magulang o tagapangalaga. Tinitiyak at pinangangatawanan ng isang User na negosyo or korporasyon na ito ay may lisensya upang magnegosyo at may kalagayang ligal sa mga lugar na maari siyang magnegosyo (sa panahon ng kasunduang ito), na hindi kakumpetensiya ng Squidpay, at ang taong papasok sa Kasunduang ito para sa User ay labing-walong taong gulang pataas at may kakayahan at awtoridad na pumasok sa mga kasunduan at lahat ng isasagawang transaksyon para sa User. Pagkarehistro sa Squidpay App, kinakailangan na magbigay ang User ng kumpletong pangalan, kasalukuyan o palagiang tirahan, araw ng kapanganakan, nasyonalidad, pagkukunan ng pondo, kanyang larawan at lagda at ito ay naayon sa mga kinakailangan ng Know-Your-Customer “KYC” ng Bangko Sentral ng Pilipinas.

II. Mga Kahulugan

Ang mga kahulugan na makikita sa Kasunduan ay magkakaroon ng mga kahulugan na inilaan sa kanila sa ibaba.

Ang “Squidpay” ay ang Squidpay Technology, Inc., isang institusyon na pampinansyal na hindi bangko na nasa kontrol ng Bangko Sentral ng Pilipinas.

Ang “Squid” ay isang anyo ng e-money na pinapayagan ang mga awtorisadong gumamit na magpadala at tumanggap ng pera, magbayad ng mga bayarin at i-reload ang kanilang mga prepaid mobile numbers.

Ang “Squidpay App” ay ang Squidpay Mobile App na maaring ma-download at magamit sa mga mobile device kung saan maaring makita ng User ang kanyang mga load credits, top-up, magpadala at makatanggap ng pera at suriin ang kanilang mga transaksyon.

Ang “Squidpay Account” ay isang account na nagiimbak ng Philippine Peso value at maaring i-link sa Squidpay App.

Ang “Squidpay Card” ay isang NFC prepaid card na binigay sa mga rehistradong User na maari nilang gamitin upang bumili at mag-withdraw galing sa mga Squidpay Partner Merchants.

Ang “Squidpay Partner Merchants” ay ang mga negosyo na tumatanggap ng Squidpay bilang bayad para sa pagbili ng mga gamit at serbisyo. Ang mga negosyong ito ay maaari ring tumanggap ng Cash-in at Cash-out na transaksyon ng SquidPay.

Ang “Airtime” ay ang oras na sinusukat ng mga operator ng mobile phone (o mga carrier) kapag sinusukat nila ang paggamit. Ito ay karaniwang sinusukat sa mga minuto sa pagtawag pero maari ring sukatin ang text at data usage.

Ang “Biller” ay ang mga utility company at mga katulad nito na accredited ng Squidpay na tinatanggap ang SquidPay bilang bayad.

Ang “Know Your Customer” or “KYC” ay ang proseso sa pagkilala ng User na ayon sa BSP o tinatawag ding Customer Verification.

Ang “Two-Factor Authentication” ay tumutukoy sa apat (4) na numero na personal identification number (PIN) na pinili ng User na maaring gamitin sa authentication.

III. Mga Serbisyo ng SquidPay

Nagbibigay ang SquidPay sa kostumer ng isang maginhawang paraan ng pagbayad sa pamasahe gamit ang stored value card o mobile application kung saan ang mga gumagamit nito ay maaring magload ng ride credits para bayaran ang kanyang pamasahe at kung saan ang mga drayber at operator naman ay kokolekta ng bayad dito. Pinapayagan ng Squidpay Mobile App ang mga User na tingnan ang kanilang load credits, top-up, magpadala at tumanggap ng pera at suriin ang kanilang mga transakyon. Maaring dagdagan ng mga User ang kanilang load credits sa pamamagitan ng pag-load ng kanyang account gamit ang iba-ibang paraan ng pagbayad.

Ang mga Squidpay Stored Value Cards ay maaring gamitin ng mga gumagamit ng tradisyonal na paraan ng transportasyon at sa mga Partner Merchants na maaring makita sa http://www.squidpay.ph.

SquidPay Cash In/Out

Ang SquidPay Cash-In ay ang proseso ng pagpalit ng pisikal na pera sa Squid sa pamamagitan ng mga paraan ng pababayad na tinatanggap ng Squidpay. Maaring magCash-In sa pamamagitan ng (a) Mobile Banking Service o “MBS” , kung saan maari ilipat ng User ang kanyang pera o Philippine Peso amount galing sa kwalipikadong bank account sa kanyang SquidPay Account gamit ang defined functions sa SquidPay Mobile App, o (b) SquidPay Partnered Merchants kung saan ang User ang personal na magbibigay ng kanyang pera o Philippine Peso amount para sa halaga na ilalagay sa kanyang SquidPay Account, o (c) Account-to-Account transfer kung saan pinapayagan ang User na ilipat ang load credits ng isang Squidpay Account sa ibang SquidPay account.

Ang Cash Out ay ang proseso ng pag-withdraw ng pisikal na pera galing sa Squid. Maari itong gawin sa pamamagitan ng mga SquidPay Partnered Merchants, kung saan mayroong pinakamababa at pinakamataas na halaga na maaring i-cash-out na itatalaga ng SquidPay.

Ang Squid ay hindi deposito at hindi sakop ng Philippine Deposit Insurance Corporation (PDIC). Hindi rin ito kumikita ng interes o monetary rewards at iba pang insentibo na maaring ipalit sa pera o halaga na maaring bilhin na may diskwento.

Ang SquidPay ay napapailalim sa mga patakaran at regulasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Anti-Money Laundering Act (AMLA), ang Data Privacy Act, at iba pang naangkop na batas.

Pagbayad ng Bayarin

Maaring magbayad ng mga bayarin sa mga Billers na kinikilala ng Squidpay gamit ang “Bills Payment”

Option na makikita sa SquidPay App.

Pagpapadala

Ang paglipat ng pera mula sa isang User sa isang kinikilala or kwalipikadong bank account ay maaring gawin ng User.

Ang pagpadala o paglipat ng pera sa isang bank account ay mapoproseso lamang kapag ibinigay sa Squidpay ang personal na impormasyon ng User at ang personal na impormasyon ng tatanggap ng pera, numero ng kanyang account at ang mobile number at ang layunin ng transaksyon. Ang nakolektang impormasyon ay ipapasa ng SquidPay sa bangko ng tatanggap ng pera para sa hinihiling na pagpadala ng pera.

E-loading

Ang airtime load galing sa listahan ng mga SquidPay Partnered Merchants ay maaring bilhin mula sa SquidPay mobile app.

Online and Offline Payment

Ang mga Users ay maaring magbayad gamit ang SquidPay App o ang pisikal na SquidPay Card na may sapat na halaga sa mga SquidPay Partnered Merchants at mga affiliates.

Prepaid Cards

Sa pamamagitan ng SquidPay App, ang mga User ay maaring bumili ng Prepaid Cards mula sa SquidPay Partnered Merchants. Ang mga User ay pipili mula sa mga Prepaid Cards na nakalista at kailangan nila ilagay ang mga detalye ng tatanggap ng Prepaid Card. Ipapakita ang buong transaksyon, at kailangang kumpirmahin ng User ang pagbili nito. Sa pagkumpirma ng User, isang mensahe na kumikilala sa transaksyon ang matatanggap ng User.

IV. Bayad/Fee at iba pang mga Singil

Sumasang-ayon ang mga User na magbayad ng fee at iba pang mga singil sa paggamit ng Squidpay Account, na itatalaga ng SquidPay, kasama rito ngunit hindi limitado sa, Cash-In at Cash-Out fees. Ang mga dagdag na bayad o fees ay hindi maaring maibalik sa User kapag ito ay binayaran na. Kasama na sa mga dagdag na bayad o fees at iba pang mga singil, na maaring angkop sa transaksyon, ang mga naangkop na buwis at ibabawas ito sa SquidPay Account ng User o sisingilin agad.

Ang bayad at iba pang mga singil ay naayon sa Listahan ng mga Dagdag na Bayad/Fees at Singil na makikita sa http://www.squidpay.ph, at ito ay pwedeng baguhin ng SquidPay ayon sa kanyang diskresyon at naayon sa batas, patakaran at regulasyon.

V. Ang Pagpapadala ng Account/Pahayag sa mga Transaksyon

Maaring humingi ang mga User ng kopya ng kanilang Account/Kasaysayan ng mga transakyon gamit ang electronic mail. Sisingilin ang User ng dagdag na fee para sa paghingi ng Account/Pahayag ng mga Transaksyon.

VI. Disputes at mga Maling Transaksyon

Ang mga User ay mayroong labinlimang (15) araw mula sa petsa ng transaksyon na nakalagay sa Account/Pahayag ng mga Transaksyon sa SquidPay App upang ipaalam sa SquidPay ang mga dispute. Kung walang nai-report sa SquidPay sa panahong ito, lahat ng mga transaksyon at tala sa Account/Pahayag ng mga Transaksyon ay ituturing na totoo at tama.

Ang mga transaksyon na disputed ay maibabalik lamang sa User kapag ang claim/dispute ay naproseso nang maayos, naimbestigahan, at napatunayan sa pabor ng User. Ang mga maling transaksyon na ginawa ng User ay hindi na maaring maibalik sa kanya.

VII. Seguridad ng Phone/Telepono

Ang mga User ang responsable sa seguridad ng kanilang mga SquidPay enabled phones. Ang mga transaksyon gamit ang SquidPay account ay itinuturing na tiyak na ginawa na User.

VIII. Ang Pag-tanggal o Pagkansela ng SquidPay Account

Ang hindi pagtupad sa Kasunduang ito ay magiging batayan sa pagtanggal ng SquidPay Account ng User.

IX. Dormancy

Ituturing na hindi ginagamit o inaktibo ang iyong SquidPay Account kapag hindi ito ginamit ng User or walang client-initiated transactions sa loob ng isang (1) taon mula sa huling transaksyon o ang account ay zero. Ang SquidPay Account ay awtomatikong isasara.

Ituturing ng SquidPay na dormant ang isang account o hindi ginagamit kung sa loob ng isang (1) taon mula sa abiso o babala ng Squidpay sa isang inaktibong account kapag may nangyari sa mga sumusunod:

a. Ang Account ay nanatiling inaktibo;

b. Ang Account ay hindi na-renew;

c. Ang Account ay hindi tinanggal o pinasara;

d. Ang Account holder ay hindi kinuha ang pera sa account.

Maaring magpabayad ang SquidPay ng dormancy fee na hindi hihigit sa tatlumpung piso (Php 30.00) limang (5) taon pagkatapos ng huling pinansyal na transaksyon ng User. Magbibigay ng abiso ang Squidpay sa may hawak ng Account at ang posibleng pagpapabayad ng dormancy fee sa animnapung araw (60 days) bago ang:

1. Dormancy ng account; at

2. Pagpapabayad ng fee

Kung ang account ay madeklarang dormant, ang naayon na bayad/fees ay kukunin sa account hanggang ito ay maging zero (0).

X. Mga Limitasyon sa Liabilidad

Hindi gumagawa ng kahit anong warranty, hayag o pagpapahiwatig, tungkol sa mga serbisyo ng Squidpay.

Inaalok ang mga serbisyo ng Squidpay ng “As Is, “As Available” at walang kahit anumang warranty, maliban na lamang sa mga warranty na hindi maaring tanggalin, talikdan o limitahan ayon sa mga batas na naayon sa Kasunduan. Nang hindi nililimitahan ang pangkalahatang nabanggit sa Kasunduan, hindi gumagawa ang Squidpay ng warranty sa sumusunod: (1) hingil sa nilalaman, kwalidad o kawastuhan ng data o impormasyon na binigay ng SquidPay dito o tinanggap o pinadala gamit ang mga serbisyo ng Squidpay; (2) hingil sa anumang serbisyo o produkto na kinuha gamit ang mga serbisyo ng SquidPay; 3) na ang mga serbisyo ng SquidPay ay hindi magagambala o walang pagkakamali; o (4) na ang isang partikular na resulta ay makukuha.

Walang pananagutan ang SquidPay sa kahit anong pagkawala, gastos, bayad, pinsala o liabilidad sa User o ibang tao na nagmumula sa, direkta o hindi direkta, o bilang isang resulta ng anuman o lahat ng mga sumusunod:

a. pagtanggi ng SquidPay, anumang bangko, institusyong pampinansyal, ATM o Merchant establishment at mga katulad nito na payagan o tanggapin ang SquidPay;

b. Ang Squidpay ay tinanggap ng anumang bangko, institusyong pampinansyal, ATM o Merchant establishment; subalit ang transaksyon ay hindi pinahintulutan, sa kahit anumang rason;

c. Hindi maisagawa o makumpleto ng kostumer ng SquidPay ang transaksyon gamit ang kanyang mobile phone dahil sa serbisyo/ sistema o hindi magamit ang linya;

d. Anumang pagkaantala, pagkagambala o pagtapos ng transaksyon sa SquidPay, kung ito man ay dahil sa pagkakamali sa administrasyon, teknikal, mekanikal, elektrikal o elektronikong kamalian o kahirapan o anumang iba pang dahilan o pangyayari na lampas sa kontrol ng SquidPay (kasama ngunit hindi limitado sa mga gawa ng Diyos, welga, labor disputes, sunog , kaguluhan, pagkilos ng pamahalaan, kondisyon sa himpapawid, kidlat, panghihimasok o pinsala ng mga third party o anumang pagbabago sa batas);

e. pagnanakaw o hindi pinahintulutang paggamit ng SquidPay account o anumang pagkawala, gastos, pinsala na babayaran ng User sa third-party

f. maling paglalarawan o pandaraya ng o maling pangangasiwa ng anumang third party, tulad ng ngunit hindi limitado sa mga may-ari, empleyado o ahente ng SquidPay.

Kapag ang isang transaksyon ay pinahintulutan at natupad o natapos, ang Squidpay ay hindi mananagot kapag hindi hinatid ang mga paninda o hindi ginawa ng mga serbisyo o kapag nagkaroon ng mga depekto o pinsala.

XI. Mga Ipinagbabawal na Kilos/Gawain

Bilang isang User, hindi ko gagamitin ang SquidPay App sa anumang paraan na maaring maglabag sa batas at/o mga regulasyon, kabilang ngunit hindi limitado sa:

1. Pornograpiya o ipinagbabawal na material o aktibidad;

2. Mga serbisyo ng escort

3. Pagpapatakbo ng pagsusugal, kasama ang mga virtual casinos

4. Mga baril, bala at eksplosibo

5. Pagsali ng User sa mga operasyon na tumatanggap ng bayad nang maaga

6. Pyramid Selling, Multi-Level Marketing at kumisyon (liban na lamang kung ito ay inaprubahan ng bangko o SquidPay Risk Team)

XII. Ang Lugar ng Pagdemanda

Ang anumang kaso o aksyon na nagmumula sa Kasunduang ito ay isasampa lamang ng ekslusibo sa mga korte ng Lungsod ng Pasig at hindi sa ibang korte.

XIII. Ang hindi pag-waive ng karapatan

Ang pagkabigo, pagkukulang, o pagkaantala sa parte ng SquidPay na gamitin ang karapatan nito o mga remedyo sa ilalim ng Kasunduan ay hindi waiver ng kanyang mga karapatan sa ilalim ng Kasunduan.

IV. Separability Clause

Kung ang anumang tuntunin o kundisyon sa Kasunduang ito ay mapawalang bisa, madeklarang iligal o hindi maipatupad sa ilalim ng anumang batas, ang bisa, legalidad, at pagpapatupad ng mga natitirang tuntunin at kundisyon ay hindi maaapektuhan nito.

XV. Mga Pagbabago

Maaring baguhin ng Squidpay sa kahit anong oras at sa kahit anong kadahilanan ang mga tuntunin at kundisyon sa Kasunduang ito at hindi kinakailangan ng karagdagang abiso. Responsibilidad ng User na suriin ang mga pagbabago sa Kasunduan. Ang patuloy na paggamit ng mga serbisyo ng Squidpay pagkatapos ng mga pagbabago ay nangangahulugang tinatanggap ng User ang bagong Kasunduan.

XVI. Kasunduan

Sumasang-ayon ang User na mabuklod ng mga tuntunin ng serbisyo at patakaran sa privacy/Privacy Policy na namamahala sa paggamit ng mga serbisyo ng SquidPay. Kapag hindi sumang-ayon ang User sa Kasunduan at ang Patakaran sa Privacy/Privacy Policy, dapat putulin at itapon ng User ang SquidPay Stored Value Card o tanggalin ang SquidPay App mula sa kanyang mobile device at tumawag o mabigay ng sulat na inaabisuhan ang Squidpay sa pagkansela sa Squidpay service hotline na nakalagay sa ibaba. Kung hindi ito gagawin ng User, siya ang magbabayad sa lahat ng mga singil na natamo sa paggamit ng mga serbisyo ng SquidPay.

XVII. Proseso ng Pag-aasikaso sa mga Reklamo

Ang SquidPay ay nakatuon sa pagaasikaso ng mga alalahanin ng mga User, katulad ng mga hiling, puna at mga kailangan ng kostumer at ito ay nanatiling pangunahing prayoridad ng SquidPay. Para sa mga tanong tungkol sa proseso o mga naranasang problema, maaring kontakin ang numero ng aming Customer Service: (02) 8521-7035 local 220.

Sinisigurado ng SquidPay na hahawakan namin ang mga reklamo o alalahanin ng User na may propesyonalismo at gagawin itong kumpidensyal, at sisikapin na solusyunan ito sa pinakamabisang paraan.

Ang SquidPay ay ganap na makikipagtulungan sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagasikaso ng mga reklamo at financial customer protection.

Financial Consumer Protection Department of the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP): Tel. No.: (632) 8708.7325; Fax No.: (632) 8708.7345).


ENGLISH TRANSLATION

This Terms of Service Agreement (the “Agreement”) describes the terms and conditions under which SquidPay (hereinafter “SquidPay”, “we” or “our company”) offer Services (as defined below) to you (“User” or “You”). By registering for or using SquidPay Services, you agree to be bound by the following terms and conditions whether or not you are a registered member of SquidPay. Your use of the SquidPay Services may also be governed by the SquidPay Privacy Policy and other agreements as may be applicable to a particular SquidPay Service, which are hereby incorporated by reference into this Agreement. We retain the right at our sole discretion to deny access to anyone of the services we offer, at any time and for any reason, including, but not limited to, violations of any terms of this Agreement.

For the purposes of this Agreement:

(a) “User” or “you” means the individual or business entity (including its employees and agents) that is using or registering to use the services or accessing or browsing the mobile application;

(b) “SquidPay Services” or “services” means those electronic or interactive services offered by SquidPay.

PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY AS THE CONTAIN IMPORTATNT INFORMATION REGARDING YOUR LEGAL RIGHTS, REMEDIES AND OBLIGATIONS

I. Eligibility for SquidPay Services

Our services are available to individuals of at least eighteen (18) years old and business entities (including but not limited to sole proprietorships) in good legal standing that can form legally binding contracts and are entitled to subscribe to and access our services under applicable law.

A User who is an individual hereby represents and warrants that he/she is at least eighteen years old. A minor who wishes to use Squidpay Services shall provide a consent from duly signed by parent/ guardian. A User which is a business entity hereby represents and warrants that it is duly licensed to do business and is in good legal standing in the jurisdictions in which it does business (during the term of this Agreement), that is not a competitor of SquidPay, and that the person agreeing to this Agreement for such User is at least eighteen years of age and otherwise capable of and authorized to enter binding contracts and all transactions conducted for such User.

Upon registration with the SquidPay App, User will be asked to provide the complete name, present and/or permanent address, date of birth, nationality, source of funds, photo of yourself and signature, this is in compliance with the requirements of Know- Your-Customer “KYC” of the Banko Sentral ng Pilipinas.

II. Definitions

Definitions appearing in the Agreement shall have the meanings ascribed to them below.

Squidpay shall refer to Squidpay Technology Inc., a non-bank financial institution regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas “BSP”.

“Squid” is a form of e-money instrument which allows authorized users to send and receive money, pay bills, reload prepaid mobile numbers .

“SquidPay App” shall refer to the SquidPay Mobile App that can be downloaded and run on mobile devices where users can check their load credits, top-up, transfer and receive money, and review their transaction history.

“Squidpay Account” shall refer to an account that stores Philippine Peso value and linked to the Squidpay App.

“SquidPay Card” shall refer to the NFC prepaid card issued to registered users of SquidPay which can be used for purchases and withdrawals from SquidPay partner merchants.

“SquidPay Partner Merchants” shall refer to establishments that accepts SquidPay as payment for purchase of goods and services. The same establishments may or may not accept Cash-in and Cash-out SquidPay Transactions.

“Airtime” shall refer to the time measured by mobile phone operators (or carriers) when they measure usage. It is typically measured in minutes for voice calls but can also cover text and data usage.

“Biller” shall refer to utility company and the like, accredited by SquidPay to accept bills payment using SquidPay.

“Know Your Customer” or “KYC” shall refer to the process of establishing the identity of the SquidPay User as required by the BSP, also known as Customer Verification

“Two Factor Authentication” shall refer to the four (4)-digit security personal identification number (PIN) of, and nominated by, the SquidPay User that may be used for authentication

III. SquidPay Services

SquidPay provides the customer a convenient way of fare payment and collection using a stored value card or mobile application where its users can load ride credits for fare payments and the drivers/operators can collect payments. SquidPay Mobile App allows the users to check their load credits, top-up, transfer and receive money, and review their transaction history. Users may increase their load credits by loading up their accounts through different payment schemes available.

SquidPay Stored Value Cards can be used by users of traditional modes of transportation and partner merchants enumerated in http://www.squidpay.ph/. SquidPay Cash In/Out

SquidPay Cash-In refers to the process of exchanging physical cash to Squid by means of payment instruments we accept. It can be done through (a) Mobile Banking Service or “MBS” which means that you can transfer Philippines Peso amount from your qualified bank account in your SquidPay Account via defined functions on the SquidPay Mobile App, or (b) SquidPay Partnered Merchants where you may personally hand over Philippine Peso cash for the amount to be added to your SquidPay Account, or (c) Account-to-Account transfer allowing the user to transfer load credits from one SquidPay Account to another SquidPay Account

Cash Out refers to the process of withdrawing your Squid to physical cash. It can be done through any of the SquidPay Partnered Merchants, subject to the minimum and maximum cash-out amounts as may be imposed by SquidPay.

Squid are not deposits and not covered by Philippine Deposit Insurance Corporation (PDIC). It shall not earn any interest nor monetary rewards and other incentives convertible to cash nor monetary amount be purchased at a discount.

SquidPay is subject to rules and regulations of the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Anti-Money Laundering Act (AMLA), the Data Privacy Act, and other applicable laws.

Bills Payment

You may pay your bills due to the Billers affiliated with SquidPay via the “Bills Payment” option available on the SquidPay App.

Remittance

SquidPay users can receive remittance locally and from abroad through the SquidPay App and claim the money through SquidPay Partnered Remittance centers or the received amount can be used for Squidpay services.

Fund Transfer

Transfer of funds from user to another affiliated bank account shall be available to the user.

Sending money to a bank account shall be processed upon providing SquidPay with user’s personal information and the recipient’s personal information, account number, and recipients mobile number and purpose of the transaction. The same information will be forwarded to the recipient’s bank for the requested fund transfer.

E-loading

Airtime load from a list of SquidPay Partnered Merchants may be purchased from the SquidPay Mobile app.

Online and Offline Payment

Users can pay using the SquidPay App or the physical SquidPay Card with sufficient balance on any of the SquidPay Partnered Merchants and affiliates.

Prepaid Cards

Users through the SquidPay App can purchase Prepaid Cards from SquidPay Partnered Merchants. Users would choose from the available Prepaid cards and will need to provide the details of the recipient. A summary of the transaction will be displayed, and the user will need to confirm the purchase. Upon confirmation, a message acknowledging the transaction will be received.

IV. Fees, Rates, and Other Charges

Users agrees to pay a fee and charges related to the use of SquidPay Account, as may be imposed by SquidPay, including but not limited to, Cash-In and Cash-Out fees. All fees are non-refundable. Fees and other charges, as may be applicable, shall be inclusive of all applicable Philippine taxes and shall be debited from the user’s SquidPay Account or paid up front.

Fees and other charges shall be in accordance with the Table of Fees and Charges http://www.squidpay.ph/which may be subject to changes upon discretion of Squidpay and with the law, rules and regulations.

V. Sending of Account / Transaction History Statement

Users may request from SquidPay a copy of their Account/Transaction History via electronic mail. A fee may be charged from the user for the request of the Account/Transaction History statement.

VI. Disputes and Erroneous Transactions

Users shall have fifteen (15) days from date of transaction as shown in the entries of Account/Transaction History in the SquidPay App to notify SquidPay of any disputes thereon. If no dispute is reported within the said period, all transactions and entries in the Account/Transaction History statement are considered conclusively true and correct.

Disputed transactions shall only be credited back to the user once the claim/dispute has been properly processed, investigated, and proven to be in favor of the user. Erroneous transactions made by the user shall not be subject to reversal.

VII. Phone security

Users shall be responsible for the security of their SquidPay enabled phones. Transactions made using the SquidPay Account are conclusively presumed made by the user.

VIII. Termination / cancellation of SquidPay Account

Failure to comply with the foregoing Agreement shall be a basis for the termination of the SquidPay Account of the user.

IX. Dormancy

Your Squidpay Account will be considered inactive if there are no client initiated transactions for a period of one (1) year from the last transaction or the account remains zero. The Squidpay Account shall be closed automatically.

SquidPay shall consider the account dormant when one (1) year after notification from SquidPay of an inactive account any of the below circumstances occur:

a. Account continued to be inactive;

b. Account is not renewed;

c. Account is not terminated; or

d. Account holder does not claim the money in the account

SquidPay may impose a dormancy fee which shall not exceed thirty (Php30.00) pesos five (5) years after the last client-initiated financial transaction. SquidPay shall notify the Account holder and the possible imposition of a dormancy fee at least sixty (60) days prior to the:

1. Dormancy of the account; and

2. Imposition of the fee

Should the account be declared dormant, applicable fees may be charged to the account until it becomes zero (0).

X. Limits on Liability

SquidPay makes no warranty, express or implied, regarding SquidPay Service.

The SquidPay Service is offered on an “AS IS”, “AS AVAILABLE” basis without warranties of any kind, other than warranties that are incapable of exclusion, waiver or limitation under the laws applicable to this Agreement. Without limiting the generality of the foregoing, SquidPay makes no warranty: (1) as to the content, quality or accuracy of data or information provided by SquidPay hereunder or received or transmitted using the SquidPay Services; (2) as to any service or product obtained using the SquidPay Services;

(3) that the SquidPay Services will be uninterrupted or error-free; or (4) that any particular result or information will be obtained.

SquidPay shall not be liable for any loss, cost, compensation, damage or liability to you or third party arising from, directly or indirectly, or as a result of any or all of the following:

a. refusal of SquidPay, any bank, financial institution, ATM or Merchant establishment and the like to allow, accept or honor SquidPay;

b. SquidPay is honored by any bank, financial institution, ATM or Merchant establishment; however, payment transaction is not authorized, for any reason whatsoever;

c. SquidPay Customer is unable to perform or complete any transaction through the use of mobile phone due to service/ system/ line unavailability;

d. any delay, interruption or termination of the SquidPay transaction whether caused by administrative error, technical, mechanical, electrical or electronic fault or difficulty or any other reason or circumstance beyond SquidPay’s control (including but not limited to acts of God, strike, labor disputes, fire, disturbance, action of government, atmospheric conditions, lightning, interference or damage by third parties or any change in legislation);

e. theft or unauthorized use of SquidPay Account or any loss, costs, damages or payable to any third party by the user;

f. any misrepresentation or fraud by or misconduct of any third party, such as but not limited to owners, employees or SquidPay agents.

Once a transaction has been authorized and consummated, Squidpay shall not be liable for any undelivered goods or non-performance of services, defects, and damages.

XI. Prohibited acts

As a user, I undertake that I shall not use Squidpay App in any manner that will violate any existing laws and/or its regulations, including but not limited to:

1. Pornographic or illicit material or activity of any type

2. Escort Services

3. Gambling Operations, including virtual casinos

4. Firemarms, Ammunitions and explosives

5. User engages in “receipt of payment in advance” operations

6. Pyramid Selling, Multi-level Marketing and commission (except if approved by Bank or Squidpay Risk Team

XII. Data Privacy

Data Collection

A user availing of SquidPay Services is required to provide his/her information for such purpose and expressly consenting to the processing of his/her supplied customer data, as may be applicable.

User may be required by SquidPay to update his information from time to time. Failure to provide the correct information when required may result to SquidPay being unable to provide its services. The user is afforded certain rights in relation to his/her personal data under the Data Privacy Act, including the right to object to processing, the right to access his/her data, the right to rectification of inaccurate data, and the right to erasure or blocking of data.

Use of Customer Data

User consents and authorizes SquidPay to store, process, disclose, exchange, and release his/her information to SquidPay’s associates, affiliates, subsidiaries, officers, employees, agents, lawyers, and other consultants, pre-paid/debit/credit bureaus or any such persons as required by law, rules or regulations or who SquidPay deems necessary. The disclosure to the enumerated persons is to facilitate SquidPay activities which includes the following, among others:

a. For purposes of research and marketing initiatives, to create an account of the user that caters to his/her personal interest, preferences, travel patterns;

b. For management of user’s account to assure the fair and lawful use of the products and services provided by SquidPay;

c. For personalized and targeted commercial and promotional advertisements, rewards, offers, and surveys; and

d. Disclosures that may be required by law, rules or regulations.

The above enumerated consents and authorizations and User’s information shall be kept in the records of SquidPay for the duration of his/her availment of SquidPay Services, and when necessary for the purpose for which the information was obtained, including in the exercise of a legal right, legitimate business purposes, or as provided by law, rules, or regulations.

XIII. Venue of Litigation

Any action arising out of the Agreement shall be exclusively filed at Pasig Courts only to the exclusion of all other courts.

XIV. Non-waiver of rights

Failure, omission, or delay on the part of SquidPay to exercise its right or remedies under the Agreement shall not operate as a waiver.

XV. Separability Clause

Should any term or condition in this Agreement be rendered void, illegal or unenforceable in any respect under any law, the validity, legality, and enforceability of the remaining terms and conditions shall not be affected or impaired thereby.

XVI. Amendments

SquidPay may at any time and for whatever reason it may deem proper, amend, revise or modify these Terms and Conditions without further notice. It is the user’s responsibility to check any changes to the Agreement. Continued use of the SquidPay Services after such changes constitutes acceptance of the new Agreement.

XVII. Agreement

The user agrees to be bound by the Terms of Service and Privacy Policy governing the issuance and use of the SquidPay Services. Should the user disagree with the Agreement and the Privacy Policy, the user shall cut and dispose of the SquidPay Stored Value Card or delete the SquidPay App from his/her mobile device, and call or provide a written notice of cancellation to SquidPay service hotline indicated below, otherwise, the user shall continue to be liable for all charges incurred through the use of the SquidPay services.

XVIII. Complaints Handling Procedure

SquidPay is committed in handling the concerns of its users, as such, requests, feedbacks, and customer needs are top priority. For concerns about procedures or problems encountered, users may contact our Customer Service Number:

(02)8521-7035 local 220.

Rest assured we will handle concerns with utmost confidentiality and professionalism, striving to resolve them in the most efficient manner.

SquidPay fully cooperates with the Banko Sentral ng Pilipinas in handling of complaints and financial consumer protection.

Financial Consumer Protection Department of the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP): Tel. No.: (632) 8708.7325; Fax No.: (632) 8708.7345).